ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH – JAK UZYSKAĆ ?

Zgodnie z Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych osoba fizyczna może być zwolniona od kosztów sądowych w części lub w całości, jeśli wykaże  brak środków na opłatę sądową oraz  złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

           O zwolnieniu od kosztów zawsze decyduje sąd, dlatego musisz wykazać jakie masz dochody i  wydatki a także załączyć dokumenty na ich potwierdzenie. Na podstawie złożonych dokumentów  sąd ocenia, czy Twoja sytuacja materialna jest na tyle zła, że nie jesteś w stanie tych kosztów ponieść i podejmuje decyzję.   

Istnieją   sprawy, w których strona  nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych:

 1. o  ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz związanych z tym roszczeń;
 2. o alimenty, ale tylko kiedy jesteś osobą uprawnioną do alimentów   lub stroną pozwaną o obniżenie alimentów;
 3. o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
 4. o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia, ale tylko jeśli jesteś osobą ubezwłasnowolnioną,
 5. związanych z ochroną zdrowia psychicznego,
 6.  o uzyskanie kompensaty na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych,
 7. pracownik wnoszący   powództwo albo składający  wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego ( do 50.000 zł) lub  odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych;
 8. pracownik dochodzący  wypłat oraz zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 9. strona  dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego
 10.  osoba wnosząca pozew o przyznanie renty na podstawie przepisów art. 444 § 2 lub art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  lub występująca z żądaniem udzielenia zabezpieczenia takiego roszczenia,
 11. osoba dotknięta przemocą w rodzinie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do tego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;

Nadto nie pobiera się opłat od wniosku między innymi w sprawach :

 1. o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka,
 2. o nadanie dziecku nazwiska,
 3. o przysposobienie dziecka,
 4. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 5. o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. o otwarcie i ogłoszenie testamentu,
 7. o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację.

W tych sprawach nie trzeba składać wniosku o zwolnienie od kosztów, gdyż koszty pokrywa Skarb Państwa.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.